Az emberi sorsot három fő erő építi

A karma törvénye szerint (amit más kifejezéssel energia megmaradás törvényének is ismerünk) semmilyen erõ soha nem veszhet el megfelelõ hatása következtében. Létre kell hoznia a megfelelõ és teljes hatást, így addig, amíg erre alkalom nem adódik, megmarad felhalmozott energiaként. Azt a helyzetet, amelyben percrõl-percre találjuk magunkat, az igazságosság szigorú törvénye határozza meg, és soha sem függ a véletlentõl. A “véletlen” a tudatlanság által létrehozott fogalom, a bölcs ember szótárában ez a szó nem ismert. Életünkben nincsenek véletlenek, mindennek megvan az oka, minden gondolatunk, minden érzésünk és tettünk a múltunkból ered, és hatással van a jövõnkre. Amíg a múltunk és jövõnk rejtve van elõttünk, addig úgy nézünk az életre, mint valami megfejthetetlen rejtélyre, nem is gyanítva azt, hogy mi magunk hoztuk létre jelenünket, a jelenségek pedig ennek megfelelõen mintha az ismeretlenség mélyébõl érnének el minket, véletlenszerûen alakítva életünket.

Mivel minden ember saját maga irányítja és építi fel jelenlegi életét, így mi magunk döntjük el, hogy sivár ürességet, avagy tartalomban és “boldogságban” gazdag életet teremtünk magunknak. Az ember megteremti elméjét, jellemvonásait, viszonyát más emberekhez, de személyes karmája szerint is beletartozik különféle embercsoportokba (család, nép, faj), és szálaival beleszövõdik mindezen a csoportok gyûjtõ-karmájának szövetébe.

kvantumtukor

Az ember gondolata
Ez az erõ az ember jellemét építi, olyan az ember, amilyenek a gondolatai. Az ember sehol máshol nem válhat oly világosan és egyértelmûen sorsának létrehozójává, mint a gondolatok terén. A jellem az emberi boldogság egyik legfontosabb feltétele a földön. A tettre kész, nemes és erõs jellem a dicsõséges jövõ záloga.
“Az ember az elmélkedés teremtménye. Amirõl jelen életében elmélkedik, azzá válik a következõ életében.”
kvantumtukor

Az ember vágyai
A vágy és az akarat ugyanannak az erõnek két pólusa, amely összekapcsolja az embert vágyának tárgyával, abba az irányba hajtja, amelyben vágyai teljesülhetnek.
A vágy és legfelsõ formája, az akarat a Világegyetem leghatalmasabb teremtõerõi. A vágyak a külsõ világ ilyen vagy olyan tárgyaihoz vonzanak. A vágyak hozzák létre szenvedélyeinket, határozzák meg az ember sorsát a halál utáni állapotban, a Tisztítótûzben, amely épp a rossz szokásunk és negatív tettünk által teremtett. Ottani tartózkodásunk idõtartama és szenvedésünk intenzitása azon vágyaink erejének felel meg, amelyektõl meg kell szabadítanunk magunkat.
Mivel az emberi evolúció adott ciklusában vágyaink sokkal erõsebbek gondolatainknál, így a vágyakkal átszõtt karmikus kapcsolat erõsebben fûzi össze az embereket, mint a gondolataik.

kvantumtukor
Az ember tettei
A tetteink, amelyek a következõ testetöltésnek külsõ feltételeit határozzák meg.
Ha az ember tettei mások számára szenvedést okoztak, õ maga ugyanolyan mértékben fog szenvedni, ha viszont örömet és jólétet hoztak, ez a következõ testet öltésben kedvezõ földi körülményekben jut kifejezésre.
Az alantas tettek a világrendet megzavarják, és az egyensúly ennek következtében felbillen. Ahhoz, hogy ez az egyensúly helyreálljon, elengedhetetlen, hogy az elkövetõ saját magán érezze tettének következményét.
A karma törvényei szigorú számadást vezetnek, és a legkisebb dolog sem marad következmény nélkül. A legönzõbb egoista is jó körülmények közé születhet, ha a múltban környezete jólétét aktívan segítette, de hogy ezen körülmények között boldog lesz-e vagy komor és kielégítetlen, ez már egy másik karmikus számlától függ.