A MAG ÁBÉCÉ TEJÚTRENDSZERRE ILLESZTÉSE

 

Hol, hon, hun a helyünk a világegyetemben? Miért helyes az írásunk?

00000

Minden józan gondolkodónak el kell fogadnia azt az állítást, hogy a tudomány csak a tudás felhalmozása révén fejlődhet. Elfogadható az az állítás is, hogy a tudás felhalmozása szempontjából mérföldkő volt az írás feltalálása. A fősodratú tudomány az írásbeliség kezdetét i.e. 3500 körüli időpontra teszi, amely a történelmi kor kezdete is. Az írásbeliség korát megelőző időszakot a történelmi idők előtti kornak, vagyis prehisztorikus kornak nevezzük. Kutatásaim során egyértelműen előtérbe került az emberiség földi életének ezen korszaka. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy korai elődeinknek az írás feltalálása előtt milyen eszközök álltak rendelkezésükre a tudás felhalmozása szempontjából. Kétségtelen, hogy legfontosabb rendelkezésre álló eszközök maguk a nyelvek voltak.
A Földön jelenleg élő mintegy hétmilliárd ember által beszélt nyelvek számára vonatkozóan nincs pontos adat. A becsült számuk alapján 3000 – 6000 közé tehetjük a ma élő földi nyelvek számát, amelyeken a beszéd alapú kommunikáció zajlik.
Mit is gondolunk ma a nyelvi kommunikáció legáltalánosabb eszközének a beszédnek a kialakulásáról?
Általánosan elfogadott vélemény szerint az emberi beszéd kialakulását évmilliós fejlődés eredményének tekinthetjük. A beszéd kialakulásának feltételeként általában a gégefő és a lágy szájpad nyitott helyzetét jelölik meg, amelyek az ember esetében nem érnek össze. Ez teszi lehetővé a tagolt beszédhangok képzését. Fosszilis koponyák vizsgálatai alátámasztják, hogy már a Homo erectus is tudott valamilyen szinten beszélni. Ezek alapján a Homo sapiensnek, vagyis a ma élő anatómiailag modern embernek a színre lépésétől számítva legalább százezer éve volt a nyelvi kommunikáció fejlesztésére, mígnem kialakította az első írásrendszereket.
Általánosan elfogadott az a nézet, hogy a nyelvek fejlődésük során eljuthatnak arra a szintre, hogy beszélői saját nyelvük alapján írásrendszert hoznak létre. Ellentmondani látszik ennek a teóriának az a tény, hogy az ismert írásrendszerek száma a százat sem éri el.
Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a ma általánosan használt latinnak nevezett írásrendszerrel akár több ezer nyelv írásos kommunikációja megvalósítható. Mindez annak köszönhető, hogy a latinnak nevezett írásrendszer nemcsak nyelv alapú, hanem hangalak alapú is.
Az írás kialakulásának és fejlődésének néhány mondatos összefoglalása a mainstream, vagyis a fősodratú irányzatok szerint: Az írás kialakulása az i.e. 3. évezredre tehető, középpontja Egyiptom és Mezopotámia. Kezdetben az akár több száz vagy ezer jelet használó logografikus irásrendszer volt a jellemző, amelyet idővel fölváltott a szótagoló (szillabikus írásrendszer) írás. Körülbelül 800 évvel az időszámításunk kezdete előtt jött létre a betűírás ( alfabetikus írásrendszer). Az európai nyelvek kivétel nélkül alfabetikus írásrendszereket használnak: Többségük a latin vagy a cirill ábécét. Az idők folyamán lényegesen csökkent a jelek száma, miáltal elméletileg az írás tudománya a szélesebb tömegek számára is megtanulhatóvá vált.
Köztudomású, hogy a latin írásrendszer honi bevezetése előtt a magyarok már saját írásrendszerrel rendelkeztek, amely általánosan ismert volt még a köznép soraiban is.
Kutatásaimat az elmúlt tíz évben erre az írásrendszerre fókuszáltam. Nagyban segítségemre volt a székely-magyar rovás ábécé több változatának előkerülése és a számtalan rováslelet neves kutatók általi megfejtése. Hosszan tartó kutatásaim során egyre inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy a magyar írásrendszer nem nyelvi alapú betűírás, mint az az írásrendszerek kialakulásának tudományos levezetéseiből következne.

A Fejedelmi Rovókör Facebook oldalán ez a most bemutatott táblakép a hetvenes sorszámot viseli. Ez a táblakép mintegy összefoglalása az eddigi táblaképek anyagának és egyben befejezője a Logo- grafikus MAG ÁBÉCÉ bemutatás első fejezetének.
Ez a hetven táblaképből álló sorozat sorszám szerint építi egymásra azokat a rétegeket, amelyek az egyesített tér-idő felosztási modellre illesztett Logo-grafikus MAG ÁBÉCÉ jelrendszerét, számtani kódolási modelljét és kozmikus kódolását ismertetik.
Az eddig bemutatott anyag nem illeszthető be a nyelv alapú írásrendszerek fejlődésének tudományosnak mondott kritérium rendszerébe.
A bemutatott anyagok a magyar nyelv alaprétegeihez tartoznak, ezért mindezek magyarázatára csak egy elfogadható választ találtam: A magyar nyelv egy írásrendszer alapú nyelv. – Varga Béla

Fejedelmi Rovókör